Furesø Bevaring


Farum Hovedgade 86

Kaalundsvej 2B

Kaalundsvej 19

Kaalundsvej 29

Smedegade 24, Kirke Værløse

Søvej 4

Søvej 5

STØTTE TIL BEVARING AF FURESØ KOMMUNES BYGNINGS-KULTURARV


Ejer du et bevaringsværdigt hus og går du med tanker om at restaurere? Så kan Furesø Bevaring måske være dig behjælpelig med et rentefrit lån til restaureringen.


Send en ansøgning ledsaget af begrundelse for, at restaureringsarbejdet ønskes udført, samt dokumentation for, at betingelserne for at modtage støtte er opfyldt.

Betingelser
- beskrivelse, tegning og eventuelt fotoillustration af det planlagte projekt, samt begrundelse for arbejdets berettigelse fra en professionel sagkyndig
- beskrivelse og fotos af de eksisterende forhold, der foranlediger restaureringsarbejdet
- kopi af mindst to tilbud fra professionel sagkyndig håndværker og rådgiver på udførelse af henholdsvis restaureringsarbejdet og projekteringen
- skriftlig meddelelse fra Furesø Kommune om, hvorvidt projektets gennemførelse kræver tilladelse/dispensation i henhold til lokalplan, byggelovgivningen eller anden lovgivning, samt kopi af eventuelle fornødne tilladelser/dispensationer.

Støtten kan andrage op til halvdelen af de samlede afholdte udgifter til projektet.

Furesø Bevaring
Furesø Bevaring har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Støtten til bevaring af kommunens kulturarv er tidligere blevet administreret af Furesø Kommune, men er i 2013 overdraget til Furesø Bevaring.

Furesø Bevaring – tidligere Farum Bevaringsfond – blev i sin tid stiftet på initiativ af Det Gamle Farums Venner, nu Furesø By og Land. Foreningen har gennem årene støttet flere restaureringsprojekter i kommunen og får fra 2013 – 2016 et årligt tilskud på 100.000 kr. fra Furesø Kommune.
Via midlerne giver Furesø Bevaring økonomisk støtte til bygningsarbejder på privat, bevaringsværdig bebyggelse.

Hvis en ansøgning imødekommes, får ejendommens ejer støtte i form af et afdragsfrit lån uden beregning af renter.

De lån, som Furesø Bevaring yder, forfalder til fuld indfrielse senest ved ejendommens ejerskifte eller ved misligholdelse af støttevilkårene. Lånet kan primært bruges til bygningsarbejder på bygningernes udvendige dele og kan andrage halvdelen af de samlede udgifter til projektet.

Bevaringen af de kulturhistoriske bevaringsværdier i lokalområderne indgår som del af Furesø Kommunes arbejde med blandt andet kortlægning af kulturhistorien og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer og beskyttelse af kulturarven.

Se eksempler på tidligere støttede projekter i kolonnen til venstre.

Send en ansøgning til Furesø Bevaring
Hvis du ønsker, at dit restaurerings-projekt skal komme i betragtning til støtte fra Furesø Bevaring, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Furesø Museer, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. Ansøgningsskemaet findes nederst til venstre på denne side.