Samlingspolitik for Furesø Museer

Immigrantmuseet er en del af Furesø Museer, som virker for sikringen af Danmarks kulturarv og belyser forandring, variationer og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra 1660 til nu. Furesø Museer består af to afdelinger:

  1. Et lokalhistorisk museum, som dækker Furesø Kommunes lokale historie.
  2. Immigrantmuseet, der dækker indvandringens kulturhistorie fra de seneste 500 år.

Furesø Museers indsamlingspolitik tager afsæt i og følger Museumslovens og Slots- og Kulturstyrelsens til enhver tid gældende regler og retningslinjer for indsamling på statsanerkendte kulturhistoriske museer og foretages desuden i henhold til ICOMs etiske regler.

Furesø Museers samlinger omfatter både genstande, arkivalsk materiale, fotos samt digitale og analoge medier.

Det tilstræbes, at indsamlingen i størst mulig omfang foretages aktivt og restriktivt, således at den understøtter museets emnefelter og undersøgelses/forskningsstrategi.

Passiv indsamling foretages kun efter grundige faglige vurderinger af museets inspektører, og det betyder, at kun materiale, som udbygger og supplerer museets eksisterende samlinger og undersøgelser, indsamles.

Furesø Museer samarbejder med de øvrige museer inden for ansvarsområde. Hvis der iværksættes elle deltages i projekter på tværs af kommunegrænser, sker dette efter aftale med relevante museer.

Samlingspolitik for lokalmuseet

Furesø Museers lokalhistoriske samling, hvis ældste dele blev indsamlet i 1952, belyser lokalsamfundets historie som landsbysamfund. Genstandssamlingen støttes af en arkivalsk samling bestående af dokumenter og fotomateriale. Bl.a. råder museet over mere end 60.000 lokalhistoriske fotografier.

I indsamlingen lægges der vægt på at indlemme genstande, der er centrale for museets arbejdsområde og de konkrete dokumentations- og forskningsprojekter, som museet arbejder med. Der tilstræbes, at genstandene bredt dækker museets arbejdsområder, og at nye genstande supplerer museets samling. Overordnet modtages genstande fra lokaleområdet, hvis:

  • Genstanden har ophav i lokalområdet dvs. er fremstillet eller har været brugt inden for museets område
  • Genstandens ejer eller tidligere giver har været knyttet til lokalområdet
  • Genstanden knytter sig til specifikke undersøgelsesområder, som museet iværksætter

Frem mod 2030 vil museets indsamling være knyttet til projektet Vores historie, der udvikler en ny permanent udstilling til lokalmuseet.

Strategi for lokalmuseet 2023-2033

Den nuværende samlingsstrategi for de lokalhistoriske museer ved Furesø Museer løber i perioden 2023-2033. Denne indeholder både en overordnet tiårig strategi samt en mere detaljeret strategi for den fireårige planperiode 2023-2027.

Strategi for de kommende ti år (2023-2033)

Det overordnede mål for den tiårige samlingsstrategi er at understøtte museets ønske om at revitalisere de lokalhistoriske museer, Mosegaarden og Cornelen, og deres relation til det omkringliggende lokalsamfund og naturmiljø, således at museerne fortsat kan udvikle sig som aktive, borgernære og vedkommende mødesteder for et moderne publikum og understøtte sammenhængskraft mellem borgere og institutioner.

Furesø Kommune har de sidste hundrede år været igennem en rivende udvikling. Fra landbosamfund med små landsbyer i de to gamle sognekommuner, Værløse og Farum, til den moderne velfærdskommune, som vi kender den i dag. Overordnet forstås denne historiske udvikling inden for rammerne af den nyere velfærdshistorie, hvor det moderne velfærdssamfund har sine rødder i den lokale kommunale historie fra slutningen af 1800-tallet. Den historie vil Furesø Museer gerne dokumentere og formidle på de lokalhistoriske museer.

Museet råder allerede over en betydelig samling til belysning af lokalområdets historie i 1800-tallet, hvorfor indsamlingen i strategiperioden 2023-2033 fortrinsvis fokuseres på museets planlagte undersøgelsesområder, som i særlig grad knytter sig til erfaringer fra projektet ”Vores Historie.”

Strategi for de kommende fire år (2023-2027)

I 2021 og 2022 skød Furesø Museer den første fase af projektet ”Vores Historie” i gang ved at rulle ud til borgerne med en campingvogn til Hareskovby, Jonstrup, Værløse, Kirke Værløse og Farum. Her kunne borgerne få en snak med museets folk, der samtidig indsamlede fortællinger og genstande, som kunne belyse og dokumentere hverdagslivet fra tiden, da Slangerupbanen blev etaleret i 1906 til kommunesammenlægningen i 2007.

Som næste fase af ”Vores Historie” igangsættes der i perioden 2023-2027 en transformation af Mosegaarden, der i samarbejde med museets mange brugergrupper, såvel nuværende som nye, skal skærpe museets synlighed, understøtte det faglige miljø og styrke museets aktive rolle og position i lokalsamfundet. Transformationen bygger på museumsaktivistiske principper og viderefører de erfaringer, som blev etableret i projektets første fase.

Indsamlingen fokuseres på to overordnede områder. Det første er indsamling af immateriel kulturarv, hvor fortællinger, erindringer og andre mundtlige vidnesbyrd giver grundlag for at forske og formidle, hvordan det enkelte menneske og fællesskaber tolker deres liv og identiteter i Furesø. Her vil museet arbejde samskabende og med inddragelse af lokale fællesskaber og enkeltindivider. Det andet område er indsamling af materiel kulturarv, hvor genstande, fotos, film og lyd – såvel analoge som digitale – indsamles. Her sigtes på materielle levn, som kan give indblik i de enkelte menneskers liv inden for fællesskaber som familie, hjem, forening, institutioner og arbejdspladser i Furesø. Det tilstræbes, at den materielle kulturarv indsamles med fyldestgørende provenienser og knytter sig til beretninger og fortællinger. Siden 2018 har Furesø Museer desuden arbejdet med at udskille den arkæologiske samling, som siden 1948 var blevet indsamlet af det daværende Værløse Museum. I 2023 skal hele samlingen overdrages til Museum Nordsjælland, der fremover har ansvaret for den.

Disse tiltag suppleres af andre aktiviteter, såsom mini-udstillinger på bytorvene i Værløse og Farum, samt etableringen af et ”historisk værksted” på Mosegaarden.

Målet er på samme tid at engagere furesøborgerne i deres egen historie, åbne dørene til museet og skabe en dialog om museets opgaver og kommunens historie. Med afsæt i museets fire strategiske pejlemærker (synlighed, relevans, samarbejde og aktualitet) skal indsamlings- og udstillingsprojektet ”Vores Historie” også skabe synlighed om museets arbejde ved at placere indsamlingen og formidlingen i andre rammer og møde borgerne der, hvor de er.

DONATIONER

Har du noget, som kan supplere museets samlinger? Hvis du har en genstand, en historie, et billede eller andet, som du tænker kan være relevant for Furesø Museers samling, er du altid velkommen til at sende en mail på museerne@furesoe.dk. Museets personale vil herefter kontakte dig og fortælle, om Furesø Museer ønsker at tage imod din donation.

I din mail må du meget gerne beskrive:

  1. Hvem genstanden har tilhørt?
  2. Hvordan og hvornår genstanden er erhvervet/fremstillet?
  3. Hvor og hvornår genstanden er brug – og til hvad?
  4. Vedhæft et foto

Bemærk: Genstande, fotos eller andre donationer modtages kun efter forudgående aftale med museets inspektører.