Takster for ydelser

Arkivundersøgelser:

Arkivet foretager kun slægtshistoriske undersøgelser for offentlige myndigheder og advokater, ikke for private. Ønsker du som privatperson at bestille en undersøgelse, henviser vi til private slægtsforskere.

745 kr. pr. påbegyndt time.
Efter første time faktureres pr. påbegyndte ½ time.
+ 25 kr. pr. ekspedition
+ evt. porto
Alle priser er inkl. moms.

Bestilling af arkivundersøgelser for myndigheder og advokater

For at sikre det bedste resultat er det vigtigt, at forespørgslen ledsages af så mange oplysninger som muligt om den person, undersøgelsen drejer sig om.
Ved bestilling af en undersøgelse skal der samtidig oplyses navn, adresse og CVR-nummer.
Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i arkivets eget arkivmateriale.

Om arkivundersøgelsens begrænsninger

Undersøgelserne baserer sig oftest på arkivets samling af folkeregisterkort, der dækker perioden 1924-1978

Genudstedelse af eksamensbevis:

Marie Kruses Skole: 250 kr. (Prisen er fastsat af Marie Kruses Skole)
Øvrige skoler: 150 kr.

Skanninger:

Skanning af  billede/negativer 100 kr. pr. billede

Arkivet skanner ikke:

  • Indbundne materialer
  • Løse dokumenter
  • Aviser

Du kan i stedet affotografere materialet, hvis du ikke benytter blitz eller håndskanner

Øvrige tillæg:

Ved udlevering af en digital kopi af et indscannet billede, tages et ekspeditionsgebyr på 10 kr. pr. billede.

Pris for billeder m.m., der offentliggøres på hjemmesider, sociale medier, bøger, billedhæfter, undervisningssammenhænge, jubilæumsskrifter og lignende eller til udstillingsformål, som Furesø Stads- og Lokalarkiv ikke selv er aktiv deltager i: 600 kr. pr. billede.

Generelle betingelser:

Ophavsret:
Bestilleren gøres opmærksom på, at billedmateriale kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. m.h.t. ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar.

Kreditering:
Ved benyttelse af billedmateriale forpligter bestilleren sig til tydeligt og efter arkivets anvisninger at angive fotografens navn, fotografiets nummer samt oplysning om, at fotografiet findes i Furesø Stads- og Lokalarkiv.

Digitale udgivelser:
Billeder fra Furesø Stads- og Lokalarkiv må kun udgives på digitale medier eller lægges på Internettet, hvis det ikke er strid med lov om ophavsret, og sker på en måde, som ikke er krænkende for værkets litterære eller kunstneriske anseelse eller dets egenart. Det skal tydeligt angives, hvad fotografen hedder, billednummer samt oplyses, at det originale billedmateriale findes i Furesø Stads- og Lokalarkiv.